Welk kavelnummer heeft u aangekocht?

Verder

Algemene voorwaarden Auction Logistics 2020
(pdf)

Voor het vervoer van goederen door Auction Logistics zijn de “Nederlandse Expeditievoorwaarden” Deze voorwaarden kunt u inzien of downloaden via de volgende link: Download Nederlandse Expeditievoorwaarden

Specifieke condities/voorwaarden:

 • Levering is standaard tot de eerste deur op de begane grond of zo ver we met de standaard losmiddelen kunnen komen. Indien gewenst kan vervoerder extra services verlenen.
 • U ontvangt bij akkoord van ons een opdrachtbevestiging. Deze dient tevens als transportbevestiging.
 • Wij verzoeken u vriendelijk het akkoord minimaal de werkdag voor 12 u voorafgaand aan de ophaaldag aan ons te verstrekken, latere opdrachten kunnen tot meerprijzen leiden.
 • Geeft u uw akkoord op onze offerte binnen 1 werkdag voor de ophaaldatum, dan kunnen wij de opdracht eenzijdig vanuit ons weigeren zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.
 • De transport- en handelingskosten dienen vooraf betaald te worden, dus zo mogelijk voor de ophaaldag van de betreffende veiling. Auction Logistics kan en mag alleen goederen meenemen van de ophaallocatie welke betaald zijn aan het veilinghuis. Daarnaast dient Auction Logistics in het bezit te zijn van de pro forma/factuur/koopovereenkomst, alvorens de gekochte kavels meegenomen kunnen worden.
 • (De)Montage is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 • Auction Logistics neemt geen verantwoording voor schade aan goederen welke een gebruikte status hebben.
 • Uw goederen zijn dan ook niet verzekerd door Auction Logistics. In geval van eventuele transportschade kan er een vergoeding plaatsvinden van maximaal € 3,40 per kilogram bij transport binnen Nederland of SDR 8,33 per bruto kilogram bij transport naar landen anders dan Nederland.
 • Bij bulkgoederen (pakken hout, machines, etc.) dienen op het losadres toereikende hulpmiddelen aanwezig te zijn voor het lossen. Indien dat niet het geval is kunnen wij hulpmiddelen tegen een meerprijs meenemen. In dergelijke gevallen dient u contact op te nemen met Auction Logistics.
 • De goederen worden over het algemeen binnen 10 werkdagen afgeleverd, zendingen buiten de Benelux kunnen een langere looptijd hebben. De goederen zijn gedurende de opslag niet verzekerd. Elke vorm van aansprakelijkheid is bij deze dan ook uitgesloten.
 • De lostijd is ingecalculeerd op 15 minuten. De goederen worden gelost zoals ze geladen zijn (een pallet met los materiaal wordt niet als los materiaal gelost, maar als pallet).
 • Indien u de goederen wilt opslaan voor een langere periode, dan is dit mogelijk. Vraag hiervoor een offerte!
 • Uw kavels worden altijd met de grootst mogelijke zorg verpakt en vervoerd. Onze medewerkers zijn vakmensen en doen hun uiterste best uw goederen zorgvuldig te behandelen. Sommige goederen zijn echter zeer kwetsbaar of waardevol. Het verdient aanbeveling om deze goederen extra te verzekeren. De vervoerder biedt geen aanvullende transportverzekering.
 • Auction Logistics gaat uit van een standaard ophaalopdracht. Eventueel meerwerk, wat vooraf niet zichtbaar of bekend was bij Auction Logistics, maar bij ophalen wel geconstateerd wordt, zal worden doorbelast. In dergelijke gevallen zal Auction Logistics contact opnemen met de opdrachtgever.
 • De informatie en de foto(s) op de veilingsite zijn voor Auction Logistics leidend. In sommige gevallen zou dit vanuit ons kunnen leiden tot een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.
 • Indien machines niet met een stekker van stroom voorzien zijn, dienen de machines al los gekoppeld te zijn van het stroomnetwerk.
 • Als u het transport na bevestiging wilt annuleren, dient u dit minimaal 1 werkdag/24 uur voor de ophaaldag van de betreffende veiling te doen. Bij annulering zullen wij € 5,- annuleringskosten in rekening brengen. Wanneer u binnen de 24 uur voor de ophaaldag annuleert, dan bedragen de annuleringskosten 30% van het offertebedrag.
 • Als tijdens het ophalen van de kavels geconstateerd wordt dat de goederen nog niet aan het veilinghuis betaald zijn, dan krijgen wij de goederen niet mee. In dergelijke gevallen zullen de door ons gemaakte kosten (voorbereiding, reservering van ruimte in onze vrachtauto, administratieve afhandeling op de veilinglocatie en binnen onze eigen administratie) aan u worden doorbelast. Deze kosten bedragen 50% van het offertebedrag.
 • Eventuele reclamaties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Auction Logistics. Deze zullen in behandeling worden genomen. Oudere reclamaties kunnen wij niet meer behandelen.
 • Wanneer u, na ontvangst van de goederen, voor goede ontvangst de vrachtbrief ondertekend heeft, kunt u geen reclamatie meer indienen met betrekking tot eventuele schades/manco’s.


Goederen die bij het warenhuis van Auction Logistics opgehaald worden:

 • Transporteurs welke goederen bij ons ophalen dienen zich eerst te melden met de juiste gegevens zoals, offertenummer, opdrachtnummer of factuurnummer.
 • Het ophalen van goederen op ons warehouse dient minimaal 1 werkdag voor de ophaaldatum, doormiddel van een e-mail, bij ons gemeld te zijn.
 • Het ophalen geschiedt op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur. Na 12.00 uur verwerkt Auction Logistics die dag geen ophaalopdrachten meer.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het inhuren van voldoende laadruimte en het juiste wagenmateriaal ten behoeve van het ophalen, laden en vervoeren van de kavels. Auction Logistics kan hier aanvullende diensten in verlenen. Hier zullen extra kosten voor in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen op het moment van laden door de chauffeur contant/ per overschrijving aan Auction Logistics voldaan worden.


Afstandsverklaring goederen t.b.v. goederen die niet opgehaald worden of die Auction Logistics niet kan afleveren door toedoen van de opdrachtgever:

 • Met opdrachtgever wordt bedoeld: de opdrachtgever is de koper van de veilinggoederen zoals vermeld op de pro forma van het veilinghuis of de persoon, welke de koper van de veilinggoederen heeft aangewezen om het transport door Auction Logistics te laten uitvoeren.
 • Goederen die door de opdrachtgever zelf opgehaald worden dan wel de partij die de opdrachtgever heeft aangewezen om de goederen op te halen op het warehouse van Auction Logistics dienen binnen 14 kalenderdagen na de ophaaldatum van de betreffende veiling opgehaald te zijn, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen, of de al geleverde transportdiensten nog niet betaald zijn.
 • Goederen die Auction Logistics zelf moet uitleveren, conform overeenkomst, dienen binnen 14 kalenderdagen na de ophaaldatum van de betreffende veiling afgeleverd te kunnen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, of de al geleverde transportdiensten nog niet betaald zijn of het vanuit de planning bij Auction Logistics nog niet afgeleverd heeft kunnen worden.
 • Indien de opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het ophalen van de gekochte goederen bij Auction Logistics dan wel ten behoeve van het afleveren van de goederen door Auction Logistics bij de opdrachtgever, zal Auction Logistics voor rekening en risico van de opdrachtgever de goederen in opslag nemen voor de periode van 30 kalenderdagen. Indien de opdrachtgever de gekochte goederen als nog binnen deze periode komt afhalen zullen de opslag en administratieve kosten in rekening gebracht worden met een minimum van € 250,-.
 • Na de bovengenoemde termijn van in totaal 44 kalenderdagen, of de tussen beide partijen schriftelijk overeengekomen opslagperiode is Auction Logistics gerechtigd om de goederen door middel van een openbare verkoop voor rekening en risico van de opdrachtgever ten gelde te maken. Auction Logistics zal de opdrachtgever, op het moment van het verstrijken van de 44 kalenderdagen, via een aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de openbare verkoop. Bij het akkoord geven van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever, verklaart de opdrachtgever reeds nu voor alsdan afstand te doen van haar bij Auction Logistics in bewaring gegeven goederen.
 • De gemaakte verkoop-, transport-, opslag of welke kosten dan ook die Auction Logistics heeft gemaakt zullen in mindering van de verkoopopbrengst worden gebracht en komen ten goede van Auction Logistics.
 • Het restant van de verkoopopbrengst zal op het bij Auction Logistics bekende rekeningnummer van de opdrachtgever worden over gemaakt. Indien deze overboeking, om welke reden dan ook niet gedaan kan worden, zal Auction Logistics het bedrag op haar eigen rekening laten staan en zal zij via e-mail contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht op deze e-mail niet schriftelijk door de opdrachtgever gereageerd worden, dan behoudt Auction Logistics zich het recht voor om zich dit bedrag eigen te maken. Mocht de opdrachtgever wel reageren dan zal het bedrag alsnog overgemaakt worden op het rekeningnummer welke de opdrachtgever opgeeft. Eventueel ontvangen rentegelden in de periode van opslag (goederen/geld) worden niet uitbetaald en komen ten goede van Auction Logistics.
 • Auction Logistics kan te allen tijde nakoming van de overeenkomst vorderen en zij is gerechtigd om in geval de opdrachtgever in verzuim is, door enige verplichting uit de overkomst niet na te komen, volledige schadevergoeding te vorderen.